ВИРТУЕЛНИ МАТИЧАР

  Информације можете добити и звањем Позивног Центра Града Ниша на телефон 0700 123 123, избором опције 123 (Ниш) и 133 (КИМ)  

НАПОМЕНЕ:
 1. Тражену документацију, шаљемо искључиво на подручју Републике Србије, само за особе које су уписане у матичну књигу рођених, венчаних, умрлих и књигу држављана у Нишу, као и уписани у матичне књиге за општине: Приштина, Подујево, Глоговац, Обилић, Липљан и Косово Поље.
 2. Подаци за лице се попуњавају из личне карте.
 3. У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или е-поштом.
 4. Свака злоупотреба ове услуге је законом кажњива.
 5. За више информација можете се обратити на телефон матичне службе од 08-12h: 018/50-44-94 (Ниш), 018/200-241 (Виртуелни матичар), 018/200-240 (KиМ), или на е-адресу: nikivan@gu.ni.rs
 6. Изводи и уверења се шаљу препорученом поштом, након приспеле потврде о уплати одговарајућих такси.
 7. Име и презиме на уплатницама мора да се слаже са захтевом у виртуелном матичару.
 8. Уплату и слање захтева у виртуелном матичару извршите истог дана.
 9. Потврде о уплати такси можете послати:
  1. препорученом поштом, на адресу:
   Управа за грађанска стања и опште послове, за матичну службу
   ул. Николе Пашића бр. 24, 18000 Ниш
   ;
  2. факсом на број 018/200-405; или
  3. скенирати и послати на е-адресу: nikivan@gu.ni.rs
 10. Рок за решавање поднетих захтева преко виртуелног матичара за косовске књиге је до 15 дана.
 11. Понедељком се не ради са странкама (КиМ).
 12. Ставке које су ослобођене плаћања такси:
  1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности
  2. списе и радње у поступку за поврћај више или погрешно плаћених јавних прихода
  3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама
  4. пријаве за упис у матичне књиге
  5. пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљнох болести, штеточина и других ванредних догађаја, као списе и радње за остваривање законом прописаних порескох подстицаја и ослобођења плаћања код јавних прихода
  6. списе и радње за остваривања права и социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
  7. списе и радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом
  8. списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе
  9. списе и радње у поступку за сахрањивање
  10. поднеске упућене органима за представке и притужбе
  11. списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу
  12. поднеске јавном тужилаштву
  13. списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе – уређено међународним уговором
  14. молбе за помиловање и одлуке по тим молбама 
 13. Ако сте послали захтев а ослобођени сте плаћања таксе обавестите нас на e-mail: nikivan@gu.ni.rs
 14. Пожељно је да уз захтев пошаљете и фотокопије старих извода мкр, мкв, мку и уверења кд.
 15. Такса за интернационални извод је 650.00 динара, такса за уверење о слободном брачном стању 1050.00 динара.